Номер части:
Журнал
ISSN: 2411-6467 (Print)
ISSN: 2413-9335 (Online)
Статьи, опубликованные в журнале, представляется читателям на условиях свободной лицензии CC BY-ND

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ АРАЛ АУДАНЫ БӨГЕН АУЫЛЫ ӨҢІРІНДЕГІ МИКРОТОПОНИМДЕР (47-54)Науки и перечень статей вошедших в журнал:
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.75.881
Дата публикации статьи в журнале: 2020/07/21
Название журнала: Евразийский Союз Ученых — публикация научных статей в ежемесячном научном журнале, Выпуск: 75, Том: 7, Страницы в выпуске: 47-54
Автор: Кожанулы Манасбай
кандидат филологических наук., профессор, Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Нур-Султан
Анотация: Мақала Қызылорда облысы Бөген ауылы өңіріндегі микротопонимдерді танымдық-тілдік тұрғыдан талдауға арналады. Зерттеу барысында қазіргі жаһандану заманында микротопонимдерді жинап, сақтау аса маңызды міндеттер екенін алға тартып, топонимдер класының бірі микротопонимдерді практикалық тұрғыдан жан-жақты зерттелуін, оның өзіне тəн ерекшеліктерін жəне хронологиялық тұрғыдан топонимдік қабатын анықтауға болатыны қарастырылады. Автор белгілі бір ауыл тұрғындарына тəн микротопонимдерді тілдік аспектіде зерттеу арқылы тіл дамуының заңдылықтарын анықтауға, жас ұрпақтың туған жер тарихын терең білуге, сол өңірдің анықтамалық сөздігін жасауға жəне теориялық жəне қолданбалы топономастикасы үшін де ақпараттық базаны кеңейтуге, «Өлкетану» пəні бойынша жазылатын оқулықтар мен оқу құралдарына үлес қосуға болады деген қорытындыға келеді. Сондай-ақ, микротопонимдерді жинап, сақтау арқылы да еліміздің географиялық атауларының электрондық жəне кітаптық каталогын əзірленуіне ықпал ету болып табылады.
Ключевые слова: ономастика, топонимика,микротопонимдер,транстопонимдену,топонимдік қабат, өлкетану,
Данные для цитирования: Кожанулы Манасбай . ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ АРАЛ АУДАНЫ БӨГЕН АУЫЛЫ ӨҢІРІНДЕГІ МИКРОТОПОНИМДЕР (47-54) // Евразийский Союз Ученых — публикация научных статей в ежемесячном научном журнале. Филологические науки. 2020/07/21; 75(7):47-54. 10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.75.881

Список литературы: 1.Əбдірахманов Ə. Топонимика жəне этимология. - А., 1975. - 208 б [Abdrakhmanov A. Toponymy and etymology. – A., 1975. - 208 p (In Kazak)]. 2.Қызылорда облысының жер-су атаулары. Қызылорда, 2013 жыл [Электронды ресурс] – URL: http://dereksiz.org/izilorda-oblisinijer--su-ataulari-izilorda-2013-jil-sir-eli-i.html (қараған күні - 07.03. 2019 ж.) [Land and water names of the Kyzylorda region. Kyzylorda, 2013 [Electronic resource] – URL: http://dereksiz.org/izilorda-oblisinijer--su-ataulari-izilorda-2013-jil-sir-eli-i.html (date of request - 07.03. 2019) (In Kazak)]. 3.Бөген мектебі – ғасыр биігінде (авторлар тобы) тарихи-танымдық, дерекнамалық кітап. Қызылорда-Қанағаты, 2019. - 320 б [Bogen school is a historical and educational source book. KyzylordaSatisfactory, 2019. - 320 p (In Kazak)]. 4.Қазақ дəстүрлі мəдениетінің энциклопедиялық сөздігі. - А., 1997. - 368 б [Encyclopedic dictionary of Kazakh traditional culture. A., 1997. - 368 p (In Kazak)]. 5.Сəрсенбаев Ə. Толқында туғандар. - А., 1965. - 185 б [Sarsenbaev A. Born in the wave. - A., 1965. 185 p (In Kazak)]. 6.Монголо-русский словарь. М., 1957, - с. 71 [Mongol-Russian dictionary. - M., 1957. - p. 71 (In Russ)]. 7.Жанұзақ Т. Қазақ ономастикасы. Атаулар сыры. 3-т. - Алматы: Дайк-Пресс, 2007. - 524 б [Zhanuzak T. Kazakh onomastics. Cheese names. t.3. - Almaty: Dyke Press, 2007. - 524 p (In Kazak)]. 8. Қожанұлы М. «Ауыл атауын ауыстырсақ...» деген мақалаға пікір// Республикалық ғылымикөпшілік, рухани-танымдық «Нұр-Жан» журналы, № 11 (11), қараша 2019. - 18-19 б [Kozhanuly M. «To replace the name of the village...» popular science magazine //Republican popular science, spiritual and educational newspaper «Nur-Zhan», №11 (11), November 2019. - 18-19 p (In Kazak)]. 9Қожанұлы М. Арал аймағының кейбір жерсу атаулары//Республикалық ғылыми-көпшілік, рухани-танымдық «Нұр-Жан» журналы, № 8 (20), тамыз, 2015. - 26-29 б [Kozhanuly M. Some areas of the Aral sea-the name of water bodies//Republican popular science, spiritual and educational newspaper «Nur-Zhan» journal, №8 (20), August 2015. - Pp. 2629 (In Kazak)]. 10.Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казахском языке. - Алма-Ата: Наука, 1986. - 328 с [Kaidarov A. T. Structure of monosyllabic roots and bases in the Kazakh language. - Alma-AtA: Nauka, 1986. - 328 p (In Russ)]. 11.Басат [Электронды ресурс] – URL:https://kazakh.academic.ru/2152/ (қараған күні - 12.10.2019 ж) [Basat [Electronic resource] – URL: https:// kazakh.academic.ru/2152/ (the review date is 12.10. 2019) (In Kazak)]. 12.Қазақ тілінің сөздігі /Жалпы ред. басқ. Т. Жанұзақов. - Алматы: Дайк-Пресс, 1999. – 766 б [Dictionary of the Kazakh language /Edited by T. Zhanuzakov. - Almaty: Dyke Press, 1999. - p.766 (In Kazak)]. 13.Маңғыстаудың-жер-су-атаулары [Электронды ресурс] – URL: http:// otuken.kz/(қараған күні – 20.04.2020 ж.) [Mangistauland-water-names [Electronic resource] - URL: http://otuken.kz/ (date of request - 20.04. 2020) (In Kazak)]. 14.Жеріңнің аты, Еліңнің хаты. Энциклопедиялық анықтамалық. А., 2006. – 808 б [The name of the land, the letter of the country. Encyclopedic reference. A., 2006. - 808 p (In Kazak)]. 15.Сембиев Қ.З. Топонимия Кызылординской области (исторический и этнолингвистический анализ). АКД. - А-Ата., 1992, - с. 28 [Sembiev K.Z. Toponymy of the Kyzylorda region (historical and ethnolinguistic analysis). AKD. A-Ata., 1992. - p. 28 (In Russ)]. 16.Қазақ тілінің аймақтық сөздігі/Құраст. Ғ. Қалиев, О. Нақысбеков, Ш. Сарыбаев, А. Үдербаев жəне т.б - А., 2005. – 824 б [Regional dictionary of the Kazakh language /Compiled by: G. Kaliyev, O. Nakisbekov, SH. Sarybaev, A. Uderbaev etc. - A., 2005. - p. 824 (In Kazak)]. 17 Қазақ əдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 9-т. - А., 2011. - 742 б [Dictionary of the Kazakh literary language. In fifteen volumes. 9-т. - A., 2011. - р. 742 (In Kazak)].


Записи созданы 9819

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх
404: Not Found404: Not Found